چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر
پست ها
1 2 3 ... 66 >>
Mz_zabihii
قبل ارتباط دک قبل استعداد سد قبل اعتماد شک قبل احترام چک رو فهمیدم... >>
Mz_zabihii
بـ باد دادنـ آرزوها شدهـ آموزشـ بعدیـ... >>
Mz_zabihii
پرُ ایده ولی بی بَستر... >>
Mz_zabihii
تک تهران هوا بد میبارید قانونا گفتن تو کاست چی داری برجا زر زدن پول چی داری یاد ط افتادم گفتم برادر چی دارین:/... >>
Mz_zabihii
بمیر ولی ذخیره نباش:/... >>
Mz_zabihii
اگهـ حتیـ عشقمـ لاشیـ شد رفتـ اینا کار توعهـ:/... >>
بـ کسیـ کـ پشتـ سرتـ حرفـ میزنهـ چیـ میگیـ
اگه دختر باشه ک معلومه میخواد بام باشه اگه پسر باشه دوست داره جام باشه هخ... >>
مرد باس....
مرد باس غیرت داشته باشه... >>
Mz_zabihii
تا پولـ داریـ میفهمنتـ وقتیـ نداریـ میگنـ بیـ مصرفهـ!... >>
در کل 1314 ارسالی
1 2 3 ... 66 >>