چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر

سارا020
    °°بـغض سنگــین مـرا دیوار میفهـمــد فقــط °°

پست ها
1 2 3 ... 1464 >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[color=#56e5ed]میگی ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ!!! ﺍﻣﺎ وقتی ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺶ،،ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ میشه "ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ!!! ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ " ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ!!! ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺳﺘﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ " ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ!!! ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻟﮏ ﺯﺩه " ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !!! ﺍﻣﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﺑﺖ... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[color=#fe5e5e]بســــــــــــــــلامتــــــــــــــــی اون لــــــــــــــــحظه ای کــــــــــــــــه از هــــــــــــــــمه دنیــــــــــــــــا دلــــــــــــــــت گرفــــــــــــــــته نه کــــــــــــــــسی روداری باهــــــــــــــــاش دردودل کنــــــــــــــــی، نه دلـــــــــــــ... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[color=#039b80]حســادت می کنند ... حــرص می خورند ... به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند ... اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ تو نیست ! مردم به چیزها و آدم های بد ، که حــسودی نمی کنند !!! حتما خوب بوده ای ... حتما کارت درست بوده ... آنقدر خوب .. و آنقدر درست ؛ که خودشان را در حدّ رقاب... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://aspb27.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/13d755127bc88f8c14401b10ffd13b2b28500007-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjhjMThlYTBkYmQ1NTcyY2FmMTQwYWVmNmEzYjAyYzMzIiwiZXhwIjoxNjEwODgyNTkwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Mm1AdFsdV6bzNcX-kprpnSIiSLF4yUvMQd... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e0be5771ea7c014fd6bfebfeea4d7cdc27713897-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjNhZWFiNzFhZWFjZDI2ODgzYjM2NmVkZWNjZmE2YTQ4IiwiZXhwIjoxNjEwODgyNDU0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TcsnvkqpptYQIqj7_TL8dZ92V2h0DQZs0o_Z... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://hajifirouz1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/66974cf150b3f88d4827fa52b506748428848053-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjA4MDQ3Y2M3Zjg0NjcyYTc1YjQ0MDk1NDhkMmQ3ZjcxIiwiZXhwIjoxNjEwODgyMTE2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UaZCxOjUmlH_cc24fW2wX-Wt5DzPj... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://hajifirouz2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/a4b02ea31f17e0196c9a563d95adb35c28849057-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjM3MzgzOTFjNzM0OTJlMGMwODU2NzE0N2JkOWZlOTAyIiwiZXhwIjoxNjEwODgyMDMyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Q_Aph1ok1nMnHdO4KclnGBWiddAsC... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://aspb27.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/07732bd51abd2a0c5fe1da7d4004877728076869-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImRhNzEzMmUxNWY5YTJlOWI2YmEyZTY0MDI2OGNlZjJjIiwiZXhwIjoxNjEwODgxOTIzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.6BvK_h9JqTvy_N8O8rQAKlCVbhButJbXYJ... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://hw16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/a750a2ce460a9dc1d24b741809f942f727430853-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjU2NGIwY2E1ODExOWVmMTM0ZDBmNTc1ZTVlODBhZDU4IiwiZXhwIjoxNjEwODgxNjY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.y263XgJUVjwpCzPm6RvM-vusS8w0Ys20k2-B... >>
اگه بخوای نفر قبلی رو عصبی کنی از کدوم راه ه
:quote_icon نقل قول از kambiz_landar :viewpost [c]:quote_icon نقل قول از سارا020 :viewpost مگه میتونی نزارے اوووه چه حرفاااا😠
... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://aspb23.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/106609ef08adb3c27cabd5177e353c4027031234-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjRlMGIzOGIzMTY5MWNmYmNjYzZkZjNlM2ZmYWU1Mjc2IiwiZXhwIjoxNjEwODc5MDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xpt_W9izdsy3wLnwbiuEyUyqnLgZ0Hrma0... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://aspb21.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f6faf3a4d13e1dde81413a9bf14cfcbc28507556-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImU0Mzg0ZjExMjg2YjUxMjU4NGRjZjYyZDEzYjNjOGMyIiwiZXhwIjoxNjEwODc4OTUyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.r-Bggos1JeWQuDicnhxRkWApsU1CP3e5Qk... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://aspb27.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2699743cfe2ca4568ea1db009789848628499604-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjY4YjA5MWI1NDc4NDRmMWJhYjFhOGMzNmUyN2E5MzZlIiwiZXhwIjoxNjEwODc4NzI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ecPQ5QVgo7isHGNnndm9GZfk6CVx3f4W5e... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://aspb26.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1d7119e5369ec65679f77eb3ce92958228595819-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImI3MzMxNWE0NjI5MTM1ODNlNGNhZjc0ZGM5Yzk4Y2VkIiwiZXhwIjoxNjEwODc4NjU0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VXQ4YNXT6YPTz2klZVENEnOAmRuJFN_Wj_... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://hajifirouz2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/7d0e8370cee6c56f0e1fa5a9929607e429007379-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjI3ZjdhYWVkM2ZlZDNlYzFiOTgyZmExOGEzMmE0OTQ5IiwiZXhwIjoxNjEwODc4Mjc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.BS0QaC5RWlmbjPQH6PVzeIHfuVjIs... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
[vid]https://hw20.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/6aad698f846f47d695c48c399cf71fef25674731-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjIyYzFmNDRkYWE3MjhlNjIxZjUwOGEwZjg3N2E3NTRhIiwiZXhwIjoxNjEwODc4MDYzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.vbdXJsN1I9QtTsTadYNQrpubeLTbQFWFG5EN... >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
من دلم میخواد خودت با دل خودت بیایی نه با دعای من... >>
در کل 29270 ارسالی
1 2 3 ... 1464 >>